fbpx

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Informare cu privire la drepturile persoanei vizate astfel cum sunt reglementate de REGULAMENTUL UE 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Smile Nation SRL (Nuvola România), societate cu sediul în București, Sector 1, Calea Dorobanților, Nr. 43, Parter, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7701/2016, CUI 36154434, prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor fizice conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679.

 

Temeiul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este unul legal, prelucrarea fiind necesară pentru furnizarea serviciilor pe care dumneavoastră doriți să le primiți în cadrul clinicii Nuvola România. În afara scopului pentru care au fost colectate, datele dumneavoastră pot fi prelucrate și pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși în raport cu autoritățile competente în domeniul sănătății sau autoritățile legale. Limităm prelucrarea datelor dumneavoastră personale la strictul necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate.

 

CE DATE ALE DUMNEAVOASTRĂ PRELUCRĂM

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau rezultate în urma prestării serviciilor noastre și includ următoarele categorii de date:

Date medicale (date cu caracter personal sensibile), cum ar fi: istoricul dumneavoastră medical, tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm; medicul pe care l-aţi accesat; recomandări medicale; date din dosarul medical din clinică; date biometrice (radiografii, fotografii pacient, amprente dentare).

Date personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; înregistrări video (în incintele noastre unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere); cod numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul naşterii).

Date de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu/ reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email; persoană desemnată de contact și număr de telefon al acesteia în caz de urgență.

Date despre plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastra); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar.

Date profesionale, cum ar fi: angajator; poziţie.

Date referitoare la asigurări, cum ar fi: calitatea de asigurat/ neasigurat, asigurator (în cazul asigurărilor private).

Opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice.

Date referitoare la achiziții și interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacţiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul achiziţiilor dumneavoastră de la noi.

 

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

 

Smile Nation SRL va prelucra datele personale cu următoarele scopuri:

·Prestarea de servicii medicale către dumneavoastră: identificarea dumneavoastră, înregistrarea fișei de pacient și a istoricului medical, efectuarea programărilor, informarea dumneavoastră cu privire la serviciile medicale pe care le prestăm pentru dumneavoastră

·Gestiunea financiară: eliberarea de bonuri, facturi și chitanțe către dumneavoastră, recuperare debite inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanțe, restituirea unor sume de bani către dumneavoastră, rapoarte de activitate și situații financiare.

·Comunicări de marketing: comunicări cu dumneavoastră prin e-mail, telefon mobil sau fix, SMS, poștă, mesaje transmise pe platforme de socializare sau în persoană, newsletter, privind noutăți și oferte disponibile în clinică, pe baza consimțământului la prelucrare pentru acest scop specific.

·Îndeplinirea obligațiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ținerea evidențelor, comunicarea către autorități publice, la cerere, a anumitor informații și alte obligații pe care ni le impune legislația.

·Soluționarea disputelor: formularea de cereri și de apărări înaintea autorităților publice și a altor entități care soluționează dispute; constatarea , exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

·Supravegherea spațiilor conform dispozițiilor legale: sistem CCTV semnalizat.

·Urgențe medicale: în situații de urgență medicală sau situații în care vă aflați în incapacitate fizică sau psihică de a consimți la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor dumneavoastră vitale.

 

CUI VOM DIVULGA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

 

Datele personale prelucrate pot fi divulgate următorilor destinatari:

·      Persoanei vizate

·      Reprezentanților legali ai persoanei vizate

·      Autorităților publice, în acord cu legislația aplicabilă

·      Medici colaboratori și angajați, alți furnizori de servicii medicale- obligați prin lege și contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.

·      Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite în diverse domenii și care prestează servicii pentru noi: spre exemplu, servicii de gestiune, servicii de plată, servicii de arhivare sau distrugere documente- obligați prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră

·      Partenerii noștri, cu care ne aflăm în relații contractuale: laboratoare de tehnică dentară, producători de dispozitive medicale, furnizori de servicii de curierat, marketing, asiguratori, furnizori de alte servicii – obligați prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră

·      Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi: obligați prin lege și/ sau contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră

·      Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate către Nuvola Italia (Gruppo Europeo di Ortodonzia), cu scopul informării dumneavoastră în legătură cu serviciile noastre medicale (plan de tratament, simulare rezultat) și prestarea efectivă a serviciilor noastre medicale.

 

CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

 

Vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni și 100 de ani (în cazul documentelor medicale).

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 

Aveți următoarele drepturi:

i) dreptul de acces la date; ii) dreptul la rectificarea datelor; iii) dreptul la ștergerea datelor; iv) dreptul la restricționarea prelucrării; v) dreptul la opoziție; vi) dreptul la portabilitatea datelor; vii) dreptul la retragerea consimțământului; viii) dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a  adresa orice întrebare legată de acest Acord, ne puteți contacta prin e-mail la hello@nuvola.dental.

 

CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU DORIȚI SĂ NE FURNIZAȚI DATELE

 

Dacă nu doriți să ne oferiți datele menționate în această notă de informare, nu va fi posibil pentru noi, din punct de vedere legal și medical, să prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.